PTTK Legnica


Koło Przewodników PTTK

Ranking Wędrujemy XVIII EDYCJA 2008r


BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie


Koło Przewodników PTTK


Aktualne informacje KPTiS :

Uchwałą ZO PTTK w Legnicy z dnia 31 grudnia 2016 r. zostało zwołane 28 stycznia 2017  Walne Zebranie Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele przewodników i ZO PTTK Legnica.

Wybrano nowe władze KPTiS :

Przewodnicząca - Mariola Welter

Z-ca Przewodn. -  Adam Michno

Sekretarz -  Helena Rafałko

Skarbnik -  Leopold Najdek

Członek Zarządu - Ewa Malorny

Komisja Rewizyjna

- Janusz Janczyński (Przewodniczący)

- Ryszard Kuc

- Zenon Hetnar


Wykaz czynnych przewodników - członków KPTiS przy ZO PTTK w Legnicy

1. Bielachowicz Mirosław - Legnica

2. Bierwiaczonek Halina - Legnica              

3. Hawrysz Marian - Lubin

4. Hetnar Zenon – Legnica

5. Hojniak Emil Leon – Legnica

6. Janczyński Janusz -  Legnica

7. Kiełbasa Krzysztof – Legnica

8. Kuc Ryszard – Lubin

9. Klancko Piotr – Legnica

10. Malorny Ewa – Legnica

11. Małek Waldemar – Legnica

12. Michno Adam – Złotoryja

13. Misiura Joanna – Bolesławiec

14. Najdek Leopold – Legnica

15. Rafałko Helena – Legnica

16. Rosół Kaziemierz – Legnica

17. Słaboń-Róg Zofia – Kunice

18. Szarecki Czesław – Legnica

19. Turkiewicz Marian – Lubin

20. Welter Mariola - Legnica

21. Wiśniewski Edward – Legnica

22. Zbróg Monika - Legnica


Usługi przewodnickie należy zamawiać przez Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy 
ul. Rynek 27, tel 76 8565163


Ranking Wędrujemy

 

Organizatorzy XIX edycji przeglądu działalności turystyczno – krajoznawczej szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „WĘDRUJEMY” (tzw. rankingu) informują o przyjmowaniu zgłoszeń imprez do tegorocznego kalendarza.
Instytucje, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe mogą rejestrować imprezy turystyczno-krajoznawczo-ekologiczne (zgodnym z postanowieniami Regulaminu – patrz niżej)  planowane w bieżącym sezonie turystycznym w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Miśliborzu w Parku Krajobrazowym „Chełmy” lub w Oddziale PTTK w Legnicy (www.infolegnica.pl).
 
Zgłoszenia telefoniczne tel/ fax. 076 870 80 02, poczty elektronicznej ceeik@dzpk.pl zatytułowane WEDRUJEMY należy kierować do pana Edwarda Wiśniewskiego.
Gorąco zapraszamy do współpracy
 
 

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

WĘDRUJEMY”

 Ranking szkół jest organizowany od 1991 roku jako coroczne podsumowanie sezonu turystycznego. W latach 1991 – 1998 w Młodzieżowym Centrum Kultury „ Harcerz” w Legnicy, a od 1999 r. kontynuowany w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Miśliborzu w Parku Krajobrazowym „Chełmy”.

 R E G U L A M I N

Termin: 1 stycznia – 30 listopada każdego roku.

 

Cele:

 • promowanie działalności turystyczno – krajoznawczej dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z powiatów: legnickiego, jaworskiego, złotoryjskiego i m. Legnicy,

 • integrowanie działań turystycznych (krajoznawczych i ekologicznych) w środowisku szkolnym,

 • popularyzowanie wyróżniających się w działalności turystyczno – krajoznawczej i proekologicznej nauczycieli i uczniów,

 • budzenie zainteresowania przyrodą , historią i kulturą własnego środowiska tzw. „małej Ojczyzny”, głównie obszaru dorzecza Kaczawy,

 • podejmowanie konkretnych działań na rzecz środowiska, zwłaszcza w Parku Krajobrazowym „Chełmy” i na terenie lasów państwowych (ndl. Jawor, Legnica, Złotoryja),

 • prezentowanie ofert turystyczno-krajoznawczych PTTK Legnica, Jawor i innych stowarzyszeń oraz instytucji (muzea, ośrodki kultury, biblioteki).

 

Warunki uczestnictwa:

 1. W rankingu uczestniczą szkoły z powiatów: legnickiego, jaworskiego, złotoryjskiego i z miasta Legnicy.

 2. Organizatorzy imprez: PTTK, PTSM i inni – rejestrują udział oraz wyniki osiągane przez uczniów i drużyny reprezentujące szkoły w ogólnodostępnych wybranych imprezach (informacje przesłać do CEEiK do 26.11.2009r.).

 

Ocena uczestnictwa:

Ocenia sie następujące działania na polu turystyki, krajoznawstwa i ekologii:

 • udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych ujętych corocznie w niniejszym regulaminie (I,II). (inne wycieczki np. szkolne, klasowe bez względu na sposób realizacji nie punktuje się, aby uzyskać za nie punkty muszą one być imprezą ogólnodostępną i zakwalifikowaną do regulaminu),

 • aktywna działalność na rzecz środowiska (działanie proekologiczne – III),

 • uzyskiwanie kwalifikacji turystycznych począwszy od zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej po uprawnienia organizatora i instruktora turystyki (IV, VI),

 • podejmowanie działań w zrzeszonej formie organizacyjnej – koła, kluby turystyczne PTTK i PTSM (V)

 • uczestnictwo grup szkolnych w zajęciach aktywnej edukacji ekologicznej w CEEiK w Miśliborzu są punktowane 5-20pkt.

 

I IMPREZY TURYSTYCZNE: 

Termin

Nazwa imprezy

Miejsce

Organizator

 

 

 

 

(PODANE ZOSTANĄ W PÓŻNIEJSZYM TERMINIE)

Punktacja:

 • Drużyna może składać się maksymalnie z 10 osób + opiekun

 • Na jednej trasie tylko jedna drużyna ze szkoły jest punktowana. Za udział w konkursie krajoznawczym drużyna otrzymuje dodatkowo 6 pkt.

 • Udział w imprezach wielodniowych jest punktowany 10 pkt. za każdy dzień wędrówki

 • Szkoły organizujące imprezę otrzymują dodatkowe punkty wg zasady: 10 pkt. za każdą zrealizowaną trasę rajdową. Trasy wielodniowe nie będą dodatkowo punktowane

 • Drużyny rowerowe uczestniczące w rajdzie otrzymują 20 pkt. za każdy dzień jazdy

 • Udział drugiej szkoły w organizacji rajdu – 15 pkt. (dotyczy szkół wiejskich).

 

 

II IMREZY KRAJOZNAWCZE I EKOLOGICZNE 

Termin

Nazwa imprezy

Miejsce

Organizator

 

 

 

 

 (PODANE ZOSTANĄ W PÓŻNIEJSZYM TERMINIE) 

Punktacja:

 • za udział drużyny szkolnej w eliminacjach oddziałowych /rejonowych oraz innych imprezach – 20 pkt.

 • Punkty dodatkowe za zdobyte miejsca w imprezie: I-30 pkt, II-25pkt, III-20pkt, IV-15pkt, V-10 pkt, VI-5 pkt.
  Wyniki za miejsca w imprezie wojewódzkiej (5 – 30pkt)

 • za udział w centralnym finale (Ogólnopolskim) – 30 pkt (bez względu na zajęte miejsce)

 • szkoły organizujące imprezy krajoznawcze i inne: oddziałowe – 50 pkt, wojewódzkie – 100pkt, centralne – 100 pkt,

 • Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” - 50 – 200 pkt

 III DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

 A. Opieka, patronaty nad obiektami

 1. Opieka nad obiektem kulturowym wg potwierdzenia Konserwatora Zabytków i PTTK – max. 30pkt

 2. Opieka nad pomnikiem przyrody wg potwierdzenia PTTK i Konserwatora Przyrody        do 30 pkt

 1. Opieka nad szlakiem turystycznym – za odcinek długości 1 km. - 3pkt, za każdą tablicę, kierunkowskaz – 5pkt (potwierdza właściwy Oddział PTTK)

 2. Opieka nad śródleśnymi obiektami wypoczynkowymi w obszarach chronionego krajobrazu, w parkach krajobrazowych i przy szlakach turystycznych (potwierdza Nadleśnictwo Legnica, Jawor, Złotoryja lub Dyrekcja Parku) – 30 pkt

 3. Opieka nad schroniskami młodzieżowymi (potwierdza Oddział PTSM) – max. 20 pkt

 4. Inne działania związane z edukacją ekologiczną w CEEiK w Miśliborzu oraz w Nadleśnictwach Jawor, Legnica, Zlotoryja – na rzecz środowiska: udział w pracach porządkowych z okazji Światowego Dnia Ziemi, dni Ochrony Środowiska, Dni Lasu, akcji „Sprzątanie Świata”, itp. - 10pkt.

 B. Udział w zajęciach edukacyjnych o charakterze krajoznawczo – ekologicznym

uczestnictwo grupy szkolnej w zajęciach aktywnej edukacji ekologicznej w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Miśliborzu – 20 pkt Zwiedzanie innych obiektów 5-10 pkt.

 • Muzeum Miedzi Legnica

 • Muzeum Regionalne Jawor

 • Przemkowski Park Krajobrazowy – Piotrowice k/ Przemkowa,

 • Nadleśnictwa Jawor, Legnica i Złotoryja

Potwierdzenia wykonania prac /odbycia zajęć – może mieć miejsce dwukrotnie w ciągu sezonu.

Inne prace będą zaliczane po uzyskaniu informacji od organizatorów.

 IV ZDOBYWANIE ODZANK TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ 

 1. „Siedmiomilowe Buty”: srebrna – 2pkt, złota – 5 pkt,

 2. Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza – 3 pkt.

 3. Odznaka Turystyki Pieszej (TP), Górska Odznaka Turystyczna (GOT):

           popularna – 5 pkt, brązowa – 10 pkt, srebrna – 15 pkt, złota – 20 pkt

 1. Kolarska Odznaka Turystyczna: brązowa – 15 pkt, srebrna – 20 pkt, złota – 30 pkt

 2. „Turysta – Przyrodnik” i „Odznaka Krajoznawcza”: popularna – 10 pkt, brązowa – 20 pkt, srebrna – 30 pkt, złota – 40 pkt,

 3. Odznaki regionalne (dodatkowo): „Turysta Zagłębia Miedziowego”, „Turysta Dolnego Śląska”: brązowa – 2 pkt, srebrna – 5 pkt, złota – 10 pkt,

 4. Krajoznawcza Odznaka „Szlakiem Cystersów w Polsce” - 30 pkt.

Podstawa do zaliczenia są informacje Terenowych Referatów Weryfikacyjnych PTTK w Legnicy, Jaworze i Prochowicach wg stanu na 30 listopada br.

 V PRZYNALEŻNOŚĆ UCZNIÓW DO ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH 

 • szkolne koło PTTK – 100 pkt,

 • szkolne koło PTSM – 100 pkt,

(potwierdzają biura Zarządów Oddziałów PTTK i PTSM) 

VI ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI TURYSTYCZNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ
SZKOLNA I NAUCZYCIELI
 

 • Młodzieżowy Organizator Turystyki – 20 pkt,

 • Organizator Turystyki – 30 pkt,

 • Młodzieżowy Przodownik turystyki – 50 pkt,

 • Przodownik Turystyki Kwalifikowanej – 100 pkt,

 • Instruktor Ochrony Przyrody, Instruktor Krajoznawstwa – 100 pkt.

 INFORMACJE O RANKINGU

Na łamach prasy lokalnej: „Gazeta Złotoryjska”, „Gazeta Jaworska” zamieszczane sa bieżące informacje o imprezach, a także na stronach internetowych. 

Szczegółowych informacji o imprezach udzielają organizatorzy:

 • PTTK Prochowice, ul. Legnicka 5, tel: 076 65 84 520

 • PTTK Legnica, Rynek 27, tel. 076 85 65 163 www.infolegnica.pl

 • PTTK Jawor, ul. Legnicka3, tel. 076 87 02 135

 • PTTK Huta Miedzi Legnica, ul. Złotoryjska 140, tel. 076 87 66 213