PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(28-02-2017)
Komunikat dotyczący elilinacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczwego "Poznajemy Ojcowiznę"


 

Komunikat dotyczący elilinacji rejonowych

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczwego

"Poznajemy Ojcowiznę"

 

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy informuje, że do 28 lutego 2017 r.

przyjmujemy prace pisemne i multimedialne

na Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę"

   

 1. Konkurs, stanowi formę edukacji nieformalnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest jednym z najstarszych tego typu przedsięwzięć w Polsce.

 2. Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych.

 3. Celami szczegółowymi konkursu są:

 1. pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania, walorach krajoznawczo-turystycznych kraju poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek

 2. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu

 3. rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny

 4. nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych

 5. kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych

 6. integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk

 7. wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny

 

Zasady udziału i organizacji konkursu

 1. Konkurs na wszystkich etapach przeprowadzany jest w trzech kategoriach: prace tradycyjne indywidualne, prace tradycyjne zespołowe, prace multimedialne (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie). Prace zespołowe mogą być tworzone przez grupy liczące od 2 do 4 uczestników.

 2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących typach szkół: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

 3. Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej, w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną. Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.

 4. Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np.w czasie zajęć z edukacji regionalnej, historii, geografii, przyrody, języka polskiego.

 1. Przykładowy zakres tematyczny prac:

 1. mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska

 2. dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje

 3. historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci

 4. ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju

 5. moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne

 6. moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole

 7. Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie

 8. losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju

 9. aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze

 

 

 1. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej oceny: obserwowanych zjawisk, zebranego materiału – unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (nadmierne cytowanie z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy).

 2. Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut.

 3. Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przygotowane (serwer www) lub przesłane (CD, DVD, pamięć przenośna). Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer minimalnej wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.

 4. Przygotowując pracę na konkurs, autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.

 5. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich.

 6. W przypadku prac drukowanych lub pisanych ręcznie na stronie tytułowej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów oraz imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekuna/opiekunów. Na kolejnej stronie należy umieścić dane według wzoru, którym jest „Karta identyfikacyjna pracy” (zwana dalej kartą) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

W przypadku prac multimedialnych, dane te zawarte są na „Karcie identyfikacyjnej pracy” natomiast nośnik, na którym znajduje się praca, powinien być oznaczone w sposób pozwalający zidentyfikować autora i tytuł pracy.

 1. Do każdej pracy zgłaszanej na konkurs musi zostać załączona wypełniona karta. Nie może być ona połączona z pracą w sposób trwały – należy zachować możliwość jej odłączenia bez możliwości uszkodzenia zarówno karty jak i pracy.

Dane zawarte w karcie stanowią dla organizatorów poszczególnych etapów konkursu, podstawę do przygotowania protokołów, list rankingowych oraz dyplomów dla uczestników.

 1. Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu).

 2. Konkurs realizowany jest w etapach: szkolnym; powiatowym (oddziałowym), wojewódzkim i centralnym.

   

  Termin zgłaszania prac do Oddziału PTTK w Legnicy upływa 28 lutego 2017 r.

 

Podsumowanie etapu wojewódzkiego organizuje PTTK Jelenia Góra