PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(01-03-2013)
Projekt Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział im. Jerzego Jarocińskiego


Projekt Statutu

Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

Oddział im. Jerzego Jarocińskiego

59-220 Legnica, Rynek 27

tel./fax 76 8565163 email: pcit-legnica@o2.pl

www.infolegnica.pl

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział PTTK im. Jerzego Jarocińskiego w Legnicy, zwany dalej Oddziałem jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i powstał zgodnie z Art. 50 Statutu PTTK

 

§ 2

 

 1. Terenem działalności Oddziału jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Siedzibą władz Oddziału jest Legnica

 

§ 3

 

 1. Oddział posiada osobowość prawną i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu ,IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000091084.

 2. Oddział może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami zarządu oddziału, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 3. Oddział prowadzący działalność gospodarczą podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 4

 

 1. Oddział używa własnego sztandaru, znaku organizacyjnego PTTK i pieczęci zgodnie z przepisami art. 5 Statutu PTTK.

 1. Sztandar Oddziału ma kształt kwadratu, dwustronnego płata materiału wykończonego złotą frędzlą, o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą z metalowymi literami PTTK. Na awersie sztandaru znajdują się trzy pasy poziome jednakowej szerokości o barwach:czerwonej,białej i czerwonej ze znakiem PTTK pośrodku o średnicy 60 cm. Na rewersie sztandaru w kolorze zielonym, w górnej jego części napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze /w drugim rzędzie/ Oddział w Legnicy. Na środku pola : herb Legnicy a w dolnej części napis: Rok założenia 1953.

§ 5

 

Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 Statutu PTTK, którymi są:

 1. Działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty oraz ochrony środowiska.

 2. Również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:

1/ krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rodzin,szczególnie w postaci wędrówek indywidualnych i grupowych, organizacji konkursów krajoznawczych, rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,

2/ podtrzymywania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i opiekującymi się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą,

3/ nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości,współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i krajoznawstwa oraz uświadamiania poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrowania turystycznego,

4/ ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych,

5/ upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej, organizację imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego oraz popieranie wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności intelektualnej i fizycznej,

6/ promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych jej utratą, pomocy w wyrównywaniu szans osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

7/ działalności charytatywnej,

8/ działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

9/ ochrony i promocji zdrowia,

10/ działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

11/ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

12/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

13/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

14/ porządku i bezpieczeństwa publicznego,

15/ upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka,swobód obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji,

16/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

17/ promocji i organizacji wolontariatu,

18/ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości: narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

19/ działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

20/ wypoczynku dzieci i młodzieży,

21/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

22/ działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt. 1 / do 22/.

 

 1. PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie oraz działalność krajoznawczą, w kraju i poza granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.

 2. PTTK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może tworzyć jednostki organizacyjne i zatrudniać pracowników.

 3. PTTK może prowadzić działalność gospodarczą, w różnych formach organizacyjnych, z której dochód służy realizacji celów statutowych.

 4. Oddział umożliwia przewodnikom-członkom PTTK – tworzenie struktury samorządowej w ramach Towarzystwa, której regulamin zatwierdza ZG PTTK.

 5. Stwarza możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Oddziału oraz bazy turystycznej Towarzystwa przez wszystkich zainteresowanych.

 6. Upowszechnia dorobek intelektualny Towarzystwa w szczególności poprzez zbiory i wydawnictwa Centralnych Ośrodków Turystycznych i Krajoznawczych, Centralnej Biblioteki oraz muzeów i regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK.

 7. Rozwija różnorodne formy turystyki aktywnej, rekreacji oraz sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi.

 8. Wytycza, znakuje i utrzymuje szlaki dla różnych sposobów uprawiania turystyki.

 9. Ustanawia, weryfikuje oraz nadaje odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej.

 10. Kształci i doskonali społeczne oraz zawodowe kadry turystyczno-krajoznawcze, nadaje uprawnienia kwalifikacyjne.

 11. Kształci i doskonali nauczycieli w zakresie przygotowania do realizacji celów i zadań statutowych PTTK.

 12. Rozwija aktywność kulturalną związaną z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtuje ceremoniał i obyczajowość turystyczną.

 13. Dokumentuje oraz popularyzuje działalność wybitnych postaci turystyki i krajoznawstwa regionu i kraju.

 14. Organizuje turystykę zagraniczną wyjazdową oraz pomaga turystom przyjeżdżających z innych krajów.

§ 6

 

Oddział podlega nadzorowi władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności oddziału z zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem powierzonym przez Zarząd Główny PTTK oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.

 

 

Rozdział II

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7

 

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.

Wolę wstąpienia do Oddziału, kandydat poświadcza podpisem na wersji papierowej deklaracji oraz legitymacji członkowskiej.

 

§ 8

 

Zasady utraty członkostwa zwyczajnego oraz prawa i obowiązki członków PTTK uregulowane są w rozdziale III Statutu PTTK. Wszystkie przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio do członków Oddziału.

 

§ 9

 

Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Oddziału PTTK
z zachowaniem ciągłości przynależności.

 

§ 10

 

Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału, jednostek organizacyjnych Oddziału oraz na delegata na regionalną konferencję oddziałów członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

 

§ 11

 

 1. Członkiem wspierającym oddziału może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut PTTK oraz zadeklaruje opłacanie składki w wysokości ustalonej uchwałą zarządu oddziału.

 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału PTTK.

 

Rozdział III

WŁADZE ODDZIAŁU

 

§ 12

 

 1. Najwyższą władzą oddziału jest zjazd oddziału.

 2. Zjazd oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 3. Władzami oddziału są:

 1. zarząd oddziału,

 2. komisja rewizyjna oddziału,

 3. sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału.

§ 13

 

 1. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.

 

 1. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału wymienionych w § 12 ust. 3.

 

 1. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną
  w oparciu o majątek oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów
  z działalnością gospodarczą PTTK.

 

 1. Wybory do władz oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

 

 1. Liczebność władz oddziału w granicach określonych w statucie oddziału
  z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Statutu PTTK, uchwala zjazd oddziału.

 

 1. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.

 

 

§ 14

 

 1. Uchwały władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

 

 1. Władze oddziału mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

 

§ 15

 

 1. Zarząd oddziału, komisja rewizyjna oddziału, sąd koleżeński oddziału mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

 1. W razie wyczerpania trybu kooptacji zjazd oddziału przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

 

§ 16

 

Do kompetencji zjazdu oddziału należy:

 1. uchwalanie statutu oddziału i dokonywanie jego zmian zgodnie z postanowieniami
  art. 51 ust. 2 Statutu PTTK oraz określenie celów działania zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt. 4) Statutu PTTK,

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału, jeśli taki został wybrany,za okres kadencji,

 3. udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej oddziału, bezwzględną większością głosów, absolutorium poszczególnym członkom zarządu oddziału, pełniącym te funkcje
  w upływającej kadencji. nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji,

 4. wybór członków zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału, sądu koleżeńskiego oddziału oraz delegatów na regionalną konferencję oddziałów,

 5. rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków oddziału,

 6. uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub regionalną konferencję oddziałów,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu oddziału,

 8. w przypadku uchwały o rozwiązaniu oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej oddziału lub likwidatora oddziału.

 9. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji zjazdu oddziału.

 

§ 17

 

 1. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem decydującym:

  1. w przypadku oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż
   50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie oddziału,

  2. w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej
   50 członków delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny albo wszyscy członkowie oddziału,

 

 1. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu oddziału oraz inne osoby zaproszone.

 

 1. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu.
  W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

 

 1. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 

 1. Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

 

§ 18

 

 1. Zjazd oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

 1. Zwyczajny zjazd oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata, chyba że uchwałą zjazdu kadencja władz oddziału została skrócona do dwóch lat.

 

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu zarząd oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.

 

 1. Zjazd oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia zarząd oddziału.

 

§ 19

 

    1. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Głównego PTTK, komisji rewizyjnej oddziału, 1/3 członków oddziału lub 1/3 kół i klubów oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.

 

 1. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.

 

 1. Nadzwyczajny zjazd oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

 1. W nadzwyczajnym zjeździe oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni zjazd zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według obowiązującej ordynacji wyborczej.

 

 

§ 20

 

 1. Zarząd oddziału kieruje oddziałem w okresie pomiędzy zjazdami oddziału i odpowiada za swoją działalność przed zjazdem oddziału.

 

 1. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.

 

 1. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

 1. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.

 

 1. Organem wewnętrznym zarządu oddziału może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością
  w okresie między posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału,
  w tym zwołuje i przygotowuje posiedzenia zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.

 

 1. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 

§ 21

 

 1. Zarząd oddziału:

  1. wykonuje uchwały zjazdu oddziału, Walnego Zjazdu PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,

 1. organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK
  i statucie oddziału dla członków PTTK i osób niezrzeszonych w PTTK,

 2. reprezentuje oddział,

 3. powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,

 4. zarządza majątkiem oddziału i dysponuje jego funduszami,

 5. uchwala roczny budżet oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,

 6. zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,

 7. może tworzyć jednostki gospodarcze oddziału,

 8. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia oddziału do jednostek regionalnych,
  o których mowa w art. 78 Statutu PTTK,

 9. składa sprawozdania ze swojej działalności zjazdowi oddziału i przedstawia Zarządowi Głównemu PTTK informacje o swojej działalności,

 10. powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,

 11. ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,

 12. może prowadzić szkolenie członków PTTK,

 13. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

 1. Prezes zarządu oddziału zaznajamia zarząd oddziału z wystąpieniami komisji rewizyjnej oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

 2. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy zarządu oddziału określa regulamin zarządu oddziału uchwalony przez zarząd oddziału.

 

§ 22

 

 1. Zarząd oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb
  oraz powoływać ich składy.

 

 1. Funkcje komisji, rady lub zespołu zarząd oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

 

 1. Przewodniczący komisji, rad i zespołów mają prawo udziału w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym, w szczególności gdy podczas posiedzenia rozpatrywane są sprawy dotyczące problematyki z zakresu ich działalności.

 

 1. Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez zarząd oddziału należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań oddziału w dziedzinach przez nie reprezentowanych, a w szczególności doradztwo dla zarządu oddziału.

 

 1. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez zarząd oddziału.

 

§ 23

 

 1. Komisja rewizyjna oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez zjazd oddziału, zaś w oddziale prowadzącym działalność gospodarczą co najmniej z pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.

 

 1. Komisja rewizyjna oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§ 24

 

    1. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności oddziału. Przepisy art. 37 ust. 1, 2 i 3 Statutu PTTK stosuje się odpowiednio.

 

    1. Komisja rewizyjna oddziału w szczególności:

 1. kontroluje działalność zarządu oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem oddziału, uchwałami zjazdu oddziału, Statutu PTTK, Walnego Zjazdu PTTK, a także zasadami gospodarności i rzetelności,

 2. określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół
  i klubów,

 3. kontroluje działalność finansową i gospodarczą zarządu oddziału opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych,

 4. przedstawia zarządowi oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski, zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,

 5. przedstawia zarządowi oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania,

 6. składa zjazdowi oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

 

§ 25

 

 1. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.

 

 1. Komisja rewizyjna oddziału oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

 

§ 26

 

 1. Sąd koleżeński oddziału składa się co najmniej z pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.

 

 1. Sąd koleżeński oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 27

 

 1. Do kompetencji sądu koleżeńskiego oddziału należy:

 1. orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału
  w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania,

 2. rozpatrywanie w granicach określonych w ust.1 pkt. 1) spraw podlegających właściwości sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK, a przekazywanych
  do rozpatrzenia przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,

 3. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

 

 1. Prezes sądu koleżeńskiego oddziału przed wyznaczeniem zespołu orzekającego może skierować sprawę do mediacji, bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu sądu koleżeńskiego oddziału.

 

§ 28

 

 1. Sąd koleżeński oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienie,

 2. naganę,

 3. zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,

 4. wykluczenie z PTTK.

 

 1. Sąd koleżeński oddziału może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

 

 1. Sąd koleżeński oddziału może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

 1. pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,

 2. pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.

 

 1. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

 

 1. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

 1. kary określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) – po upływie 1 roku,

 2. kara określona w ust. 1 pkt. 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,

 3. kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat,

 4. kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat,

 

§ 29

 

 1. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

 

 1. Sąd koleżeński oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

 

§ 30

 

Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego oddziału wiążące ze względu na treść rozstrzygnięcia inne władze oddziału, jego jednostki organizacyjne lub członków powinno być wykonane w terminie 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

 

§ 31

 

Sąd koleżeński oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

 

§ 32

 

Prezes lub upoważniony przez niego członek sądu koleżeńskiego oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.

 

 

Rozdział IV

KOŁA I KLUBY PTTK

 

§ 33

 

 1. Zarząd oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami organizacyjnymi oddziału.

 

 1. Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych mogą używać nazwy „Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez zarząd oddziału
  w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki.

 

 1. Koła i kluby mogą zrzeszać członków bez względu na ich formalne powiązanie
  ze środowiskiem, w którym działają.

 

§ 34

 

 1. Koło może być powołane uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.

 

 1. Koła zrzeszają członków zwyczajnych oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.

 

 1. Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

 

 

 

 

§ 35

 

 1. Klub może być powołany uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.

 

 1. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

 

 1. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności
  w określonej dziedzinie lub środowisku.

 

§ 36

 

    1. Przewodnicy PTTK mogą zrzeszać się w kołach i klubach PTTK.

 

2. Klub przewodników PTTK za zgodą Zarządu Oddziału może używać tradycyjnej nazwy „Koło Przewodników PTTK”.

 

§ 37

 

 1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.

 

 1. Władzami koła lub klubu są:

 1. zarząd koła lub klubu,

 2. komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu.

 

 1. Nie można łączyć funkcji we władzach koła lub klubu wymienionych w § 37 ust. 2.

 

 1. Uchwały władz koła lub klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

 

 1. Władze koła lub klubu mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

 

 1. Wybory do władz koła lub klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

 

 1. Władze koła lub klubu o których mowa w § 37 ust. 2 mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

 1. W razie wyczerpania trybu kooptacji walne zebranie koła lub klubu przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

 

 

§ 38

 

 1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.

 

 1. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.

 

 1. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

 

 1. Walne Zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 

 1. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

 

§ 39

 

Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

 2. rozpatrywanie wniosków członków,

 3. udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek komisji rewizyjnej, o ile taka została wybrana, koła lub klubu, absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji; Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji,

 4. wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd oddziału.

 

§ 40

 

 1. Zarząd koła lub klubu kieruje kołem / klubem w okresie pomiędzy walnymi zebraniami koła lub klubu i odpowiada za swoją działalność przed walnymi zebraniami.

 

 1. W skład zarządu koła lub klubu wchodzi co najmniej trzech członków wybranych przez walne zebranie koła lub klubu.

 

 1. Zarząd koła lub klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

 1. Posiedzenia koła lub klubu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 

Art. 41

 

 1. Zarząd koła lub klubu:

  1. wykonuje uchwały walnego zebrania koła lub klubu, władz PTTK i oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków koła, klubu.

 

 1. organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK
  i statucie oddziału dla członków koła , klubu i osób niezrzeszonych w PTTK,

 

 1. składa sprawozdania ze swojej działalności zarządowi oddziału,

 

 1. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

 

§ 42

 

 1. Komisja rewizyjna koła lub klubu składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez walne zebranie koła lub klubu.

 

 1. Komisja rewizyjna koła lub klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

 1. Komisja rewizyjna koła lub klubu jest organem kontrolującym całokształt działalności koła lub klubu.

 

 1. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej koła lub klubu ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu koła lub klubu z głosem doradczym.

 

 1. Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez komisję rewizyjną oddziału.

 

§ 43

 

 1. Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich.

 

 1. Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, za wiedzą i zgodą zarządu oddziału, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

 

 1. Koła i kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny, wyłącznie za pośrednictwem zarządu oddziału, który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.