PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(01-03-2013)
REGULAMIN OBRAD ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W LEGNICY – 15.03.2013r


REGULAMIN OBRAD ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO

ODDZIAŁU PTTK W LEGNICY – 15.03.2013

 

 

I. KOMPETENCJE WALNEGO ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK W LEGNICY

I.1. Zgodnie ze Statutem PTTK Walny Zjazd jest najwyższą władzą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;

I.2. Do kompetencji Zjazdu należy:

- Uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu, w tym zasad wyboru władz Oddziału PTTK w Legnicy;

- Zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu;

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy, Oddziałowej

  Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego;

 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału PTTK w Legnicy na wniosek

  Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PTTK

 • Wybór członków: Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i

  Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego; (o ile Zjazd Oddziału podejmie Uchwałę o wyborze Sądu

  Koleżeńskiego Oddziału)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez delegatów;

- Uchwalenie projektu zmian Statutu Oddziału PTTK w Legnicy;

- Ustalenie głównych kierunków działania na okres kadencji;

 • Podjęcie uchwał w innych sprawach wymagających zgodnie ze Statutem PTTK decyzji Walnego

  Zjazdu.

 

II. UDZIAŁ W WALNYM ZJEŹDZIE

II.1. W Zjeździe Oddziału PTTK w Legnicy udział biorą:

- Z głosem decydującym – delegaci wybrani na Zjazdach Kół i Klubów według klucza i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy;

- Z głosem doradczym:,Członkowie Honorowi PTTK, członkowie władz zwierzchnich PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału PTTK w Legnicy o ile nie są delegatami, przewodniczący komisji, osoby zaproszone.

II.2. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w Zjeździe PTTK w Legnicy są:

1 W przypadku delegatów – legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską, mandat

oraz zaproszenie;

2 W przypadku osób uczestniczących z głosem doradczym zaproszenie wystawione przez

organizatorów Zjazdy;

3 Mandaty delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w Legnicy wydaje Komisja Mandatowa w dniu

Zjazdu na podstawie listy delegatów, legitymacji członka PTTK z opłaconą składką członkowską

PTTK;

4 Nie wydane mandaty należy przekazać Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału PTTK w

Legnicy;

5 Mandaty delegatów na zjazd oddziału, zachowują ważność przez okres trwania kadencji Władz

Oddziału PTTK w Legnicy, dlatego też powinny być zachowane przez delegatów na okres

trwającej kadencji Władz.

 

III. PRAWOMOCNOŚĆ WALNEGO ZJAZDU I PODEJMOWANYCH UCHWAŁ.

III.1. Obrady Zjazdu rozpoczynają się zgodnie z wyznaczoną w programie godziną.

III.2. Prawomocność Zjazdu Oddziału PTTK w Legnicy stwierdza Komisja Mandatowa Zjazdu na podstawie podpisanych na Zjeździe przez delegatów listę obecności oraz wydanych mandatów

III.3. Zjazd Oddziału jest prawomocny jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa wybranych delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w Legnicy.

III.4. Uchwały Zjazdu Oddziału PTTK w Legnicy zapadają zwykła większością głosów osób uprawnionych do głosowania. W przypadku uchwał dotyczących propozycji zmian Statutu Oddziału PTTK w Legnicy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (&59 Statut Oddziału PTTK w Legnicy).

 

IV. UKONSTYTUOWANIE SIĘ WALNEGO ZJAZDU.

IV.1. Zjazd otwiera Prezes Oddziału PTTK w Legnicy i proponuje wybór prezydium: przewodniczący, sekretarz.

IV.2. Do przeprowadzenia spraw objętych porządkiem obraz Zjazdu wybiera spośród delegatów komisje:

1 Mandatowa w liczbie 3 osoby

2 Uchwał i Wniosków w liczbie 3 osoby

3 Wyborczą w liczbie 3 osoby

4 Skrutacyjną w liczbie 3 osoby

IV.3. Prezydium obrad Zjazdu oraz członkowie komisji, w liczbie zatwierdzonej przez Zjazd wybierani są w głosowaniu jawnym.

IV.4. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Członków.

IV.5. Komisje protokółują swoje obrady i składają Zjazdowi sprawozdania ze swoich prac.

 

V. PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZJAZDU

V.1. Obrady prowadzi Przewodniczący Zjazdu.

V.2. Do obowiązków prowadzącego obrady Zjazdu należy:

1 Przedstawienie Zjazdowi do zatwierdzenia porządku obrad Zjazdu

2 Kierowanie obradami

3 Dopilnowanie wyczerpania porządku obrad

4 Wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych ma Sali

V.3. Od zarządzeń Przewodniczącego obrad Zjazdu uczestnikom przysługuje prawo odwołania się do prezydium obrad Zjazdu.

V.4. Przedmiotem obrad mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

V.5. Przewodniczący obrad Zjazdu udziela głosu osobom zgłaszającym się do dyskusji plenarnej według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący obrad Zjazdu może udzielić głosu:

1 w sprawie formalnej (&5.6. regulaminu)

2 w sprawie nagłej (&5.8. regulaminu)

3 sprawozdawcom komisji zjazdowych

4 według uznania dla założenia osobistego oświadczenia

5 osobom zaproszonym na zjazd

V.6. Wnioski wymienione w &5.5. regulaminu, Przewodniczący obrad Zjazdu poddaje pod głosowanie bezpośrednio po ich zgłoszeniu lub wypowiedzeniach w sprawie wniosku. W przypadku uchwalenia wniosku o zamknięcie listy dyskutantów mają prawo głosu wyłącznie Ci, którzy zgłosili zamiar zabrania głosu przed podjęciem decyzji o zamknięciu listy mówców.

V.7. Wnioski w sprawie formalnej, o ile nie są zgłaszane na piśmie, mogą być zgłoszone ustnie jedynie pomiędzy przemówieniami. Czas każdego przemówienia w sprawie formalnej nie może przekroczyć 3 minut.

V.8. Wnioskiem nagłym jest wniosek dotyczący sprawy nie objętym porządkiem obrad. Wniosek taki zgłoszony na piśmie może być poddany pod dyskusję pomiędzy jednym a drugim punktem porządku obrad. Przed umieszczeniem wniosku nagłego w porządku obrad, musi być uchwalona nagłość wniosku. W dyskusji nad nagłością wniosku może wziąć udział tylko jedna osoba popierająca wniosek i jedna osoba wnioskowi przeciwna.

V.9. Uchwalone w &5.5.-&5.8. zasady stosuje się odpowiednio w czasie obrad w zespołach Zjazdu.

V.10. Wnioski, które zdaniem Wnioskodawcy winny być przyjęte przez Zjazd powinny być składane na piśmie odpowiednio do Komisji Uchwał i Wniosków.

V.11. Komisja Uchwał i Wniosków po zakończeniu swych prac przekłada Zjazdowi projekt uchwał i innych dokumentów.

V.12. Komisja Uchwał i Wniosków składa ponadto sprawozdanie ze swoich prac na posiedzeniu Zjazdu.

 

VI. GŁOSOWANIE

VI.1. Prawo do głosowania przysługuje wyłącznie delegatom.

VI.2. Z wyjątkiem wyborów Władz głosowanie we wszystkich innych sprawach jest jawne i odbywa się przez podniesienie mandatów chyba, że Zjazd postanowi inaczej.

VI.3. Obliczanie głosów w głosowaniu jawnym dokonuje prezydium Zjazdu. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu.

VI.4. Nad zgłoszonymi poprawkami głosuje się przed wnioskiem głównym, a gdy chodzi o kilka wniosków lub poprawek, przede wszystkim głosuje się nad wnioskiem lub poprawką, których przyjęcie rozstrzyga lub uchyla pozostałe.

VI.5. O kolejności głosowania decyduje Przewodniczący obrad Zjazdu.

 

VII. WYBÓR WŁADZ ODDZIAŁU PTTK w Legnicy

VII.1. Zjazd wybiera:

1 Zarząd Oddziału – 10 osób

2 Oddziałową Komisję Rewizyjną – 5 osób

3 Oddziałowy Sąd Koleżeński – 5 osoby

VII.2. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1 Przyjęcie zgłoszeń Kandydatów do poszczególnych rodzajów władz oddziału, Regionalną

Konferencje Oddziałów PTTK, następuje z chwilą jej powołania i ukonstytuowania się. Prezydium

Zjazdu określa czas i miejsce pracy Komisji Wyborczej, o czym informuje uczestników Zjazdu.

2 Przedstawienie Zjazdowi oddzielnych list kandydatów do poszczególnych rodzajów władz oraz

delegatów na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK.

VII.3. Prawo kandydowania do Władz Oddziału PTTK w Legnicy przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK (art. 13 ust 1 pkt.1 Statutu PTTK), którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem Sądu Koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów. Nie mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu koła, klubu, oddziału, którzy nie uzyskali absolutorium.

VII.4. Kandydatów do nowych władz oraz kandydatów na delegatów Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK mogą zgłaszać do Komisji Wyborczej:

1 Wszyscy uprawnieni – posiadający prawo do występowania na zjeździe, z głosem decydującym.

2 Ustępujące Władze w odniesieniu do zgłaszania kandydatów do nowo wybieranych Władz.

VII.5. Zgłoszenie kandydata powinno mieć formę pisemną. W zgłoszeniu należy podać: do jakich władz kandyduję, imię i nazwisko kandydata, nr legitymacji członka PTTK, wiek, zawód, uzasadnienie kandydatury, krótka charakterystykę działalności turystycznej, oświadczenie dotyczące zgody zainteresowanego na kandydowanie do władz, w przypadku kandydowania do władz oddziału także oświadczenia, że nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o majątek PTTK. Zgłoszenie powinno być podpisane przez zgłaszającego oraz kandydującego.

VII.6. Wybory władz oraz delegatów na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK odbywają się na wszystkich szczeblach organizacyjnych w głosowaniu tajnym.

VII.7. Wybory do poszczególnych rodzajów władz przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Zjazd.

VII.8. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Władz.

VII.9. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1 przygotowanie kart wyborczych i rozdanie osobom upoważnionym do głosowania

2 przeprowadzenie głosowania

3 obliczenie wyników głosowania

4 sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów do władz

5 sporządzenie protokołu z wyboru delegatów

6 ogłoszenie wyników wyborów

7 zabezpieczenie dokumentacji

8 dostarczenie wybranym delegatom druków „ zaświadczenia wyboru delegata” z prośbą o ich wypełnienie i przekazanie do prezydium obrad zebrania

VII.10. Wybory do władz oraz wybory delegatów odbywają się za pomocą oddzielnych kart wyborczych, przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną. Na karcie wyborczej Władz, Komisja umieszcza w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych Władz. Na karcie wyborczej delegatów, komisja skrutacyjna umieszcza w porządku alfabetycznym nazwiska kandydatów na delegatów. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba wybieranych członków władzy oraz delegatów.

VII.11. Głos w glosowaniu jest ważny jeżeli:

1 został oddany za pomocą karty wyborczej

2 liczba nie skreślonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy oraz liczbie delegatów.

VII.12. O wybraniu Kandydata na Członka Władz decyduje uzyskanie co najmniej połowy głosów oddanych przy zachowaniu wymogów punktu &7.11. oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie członków danego rodzaju Władz.

VII.13. O wyborze delegata na Regionalną Konferencje oddziałów PTTK, decyduje uzyskanie największej ilości głosów ważnych przy zachowaniu wymogów punktu &7.11. oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie delegatów.

VII.14. Jeżeli w wyborach do danego rodzaju władz lud delegatów nie wybrano pełnej ;liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy Lu delegatów zarządza się wybory uzupełniające.

VII.15. W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.

VII.16. Przy wyborach uzupełniających obowiązują zasady jak w punktach &7.11. i &7.12. regulaminu, przy czym Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do poszczególnych władz i delegatów biorących udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lud delegatów.

VII.17. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy lub delegatów nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegata, zarządza się drugą turę wyborów uzupełniających.

VII.18. W drugiej turze wyborów obowiązują następujące zasady:

1 na kartę wyborczą zostają wpisani kandydaci, którzy w wyborach uzupełniających otrzymali największą ilość głosów, przy czym liczba kandydatów wpisanych na kartę wyborczą nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów do danego rodzaju władzy lub delegata

2 wybory kandydata do danego rodzaju władzy Lu na delegata decyduje zwykła większość głosów tzn. wybierane są te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów i zmieściły się w liczbie miejsc określonej w tej turze wyborów dla danego rodzaju władzy lub delegata.

VII.19. Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władzy powinny odbyć się po zakończeniu wyborów w dniu obrad zebrania zjazdu. W przypadku wyjątkowych w dni następne, nie później jednak niż w 14 dni od zebrania zjazdu.

VII.20. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek Prezydium obrad zjazdu.

VII.21. Liczbę wybranych członków Prezydium Zarządu Oddziału, przy zachowaniu wymogów statutu Oddziału PTTK określa Zarząd:

1 Wybory Prezesa oraz Prezydium Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym.

2 Wybory Prezesa oraz Prezydium Zarządu przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród

członków Komisji Skrutacyjnej zjazdu.

3 Prezesem danego rodzaju władzy może być wybrany każdy z członków nowo wybranej władzy.

4 Po rozdzieleniu kart przez Komisję, o której mowa w &7.21. pkt. 2 członkowie danego rodzaju

władzy wpisują swego kandydata.

5 Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie

mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków Zarządu.

6 Jeżeli w wyborach żaden z Kandydatów nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się

wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą ilość

głosów.

7 Kandydatów do składu Prezydium Zarządu proponuje i przedstawia nowo wybrany Prezes.

8 Lista kandydatów zaproponowana przez Prezesa może być uzupełniona kandydatami

zgłoszonymi dodatkowo przez członków danego rodzaju władzy.

9 Wybór Prezydium Zarządu następuje przy zachowaniu przepisów &7.11. i &7.12. niniejszego

regulaminu.

10 Podział funkcji wśród członków Prezydium Zarządu następuje na wniosek nowo wybranego

Prezesa. Może on być dokonany w głosowaniu jawnym, w którym udział biorą tylko członkowie

Prezydium Zarządu. Na daną funkcję zostaje wybrany ten kandydat, który otrzymał największą

liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów Członków Prezydium.

VII.22. W skład Zarządu i jego Prezydium może ponadto wchodzić Sekretarz (Urzędujący Członek Zarządu) powołany przez Zarząd o ile przewiduje to Statut Oddziału PTTK.

VII.23. Przy wyborze Prezesa Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, a także przy wyborze Prezydium Komisji Rewizyjnej i podziale funkcji wśród Członków Prezydium Komisji Rewizyjnej i Członków Sądu Koleżeńskiego, stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu.

VII.24. Zarząd Oddziału przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację ze zjazdu oddziału o której mowa w § 19 ust 1,2. w terminie do 14 dni od daty zjazdu oraz ankietę informacyjną o członkach nowo wybranych Władz Oddziału PTTK (wg. wzoru opracowanego przez ZG PTTK)

Ponadto Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy przesyła w wymienionym terminie do wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK dokumentację ze zjazdu oddziału wyszczególnioną w § 19 ust.1 pkt 4,5,6,7,8,9,10,11,13, Ordynacji Wyborczej PTTK. (Załącznik nr 1 do Uchwały ZG PTTK nr 338/XVII/2012 z 30 czerwca 2012r.)

VII.25. Zarząd Oddziału zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” zobowiązanych jest najpóźniej w terminie 14 dni, zawiadomić Sąd Rejonowy KRS i organ nadzorujący o wybranym składzie Zarządu, miejscu zamieszkania Członków, a także wskazać adres swojej siedziby. Przepis stosuje się odpowiednio do zmian w składzie Zarządu dokonywanych w czasie trwania kadencji.

Po dokonaniu rejestracji przez Sąd Rejonowy KRS nowo wybranego Zarządu lub zmian w jego składzie w czasie trwania kadencji, Zarząd Oddziału zobowiązany jest przesłać kserokopie postanowienia Sądu Rejonowego do Zarządu Głównego PTTK i wojewódzkiego porozumienia.