PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(01-03-2013)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO W LEGNICY Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2009 – 2012


 

SPRAWOZDANIE

 

ZARZĄDU ODDZIAŁU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

W LEGNICY

 

 

 

Z DZIAŁALNOŚCI

W KADENCJI 2009 – 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legnica, 1 marca 2013 r.

 

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – zrzesza ludzi, których łączy pasja

uprawiania turystyki, poznawania krajobrazów i dziejów Polski oraz chęć społecznego działania dla wspólnego dobra Ojczyzny”

 

 

Celem podsumowania i oceny pracy, przedkładamy koleżankom i kolegom delegatom, a wraz z Wami, działaczom PTTK oraz instytucjom wspierającym, sprawozdanie, z pracy Zarządu w latach 2009 – 2012.

Działalność Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy opiera się na społecznej pracy członków zarządu oraz jednym etacie kierownika biura. Obsługa spraw finansowych realizowana jest na na zasadzie umowy o dzieło dla głównej księgowej. Dlatego, bez wsparcia społecznej kadry programowej, sympatyków Towarzystwa oraz miłośników wędrowania /wśród członków i sympatyków/ naszego Oddziału, nie moglibyśmy realizować programu PTTK.

Działamy w środowiskach szkolnych, studenckich oraz pracowników i seniorów miasta i powiatu legnickiego.

Dlatego kierownikom tras rajdowych, przewodnikom i przodownikom oraz instruktorom dziedzin krajoznawczych, składamy serdeczne podziękowanie za ich pracę i twórczą aktywność.

. Szczególne podziękowania należą się również: uczestnikom rajdów, konkursów, ich opiekunom oraz wycieczek i spotkań krajoznawczych. To Oni są „solą” naszego Oddziału.

Na drugim biegunie znajdują się samorządy: miasta i powiatu legnickiego, Urząd Marszałkowski

Województwa Dolnośląskiego oraz Zarząd Główny PTTK . To ich pomoc finansowa umożliwia nam realizację działalności programowej Towarzystwa . Dziękujemy!!!

 

Organizacja Oddziału

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, który odbył się 27 marca 2009 roku wybrał władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd:

Aleksander Salamon - Prezes

Kazimierz Rosół - V-ce Prezes

Mirosław Bielachowicz - V–ce Prezes

Beata Witek - Skarbnik

Bogusława Grabka - Sekretarz

Leszek Gramza - Członek Zarządu

Emil Leon Hojniak - Członek Zarządu

Barbara Kożuchowska - Członek Zarządu

Piotr Szymczewski - Członek Zarządu

Piotr Szymczewski - Członek Zarządu

Izabela Świerczyńska-Uniatowicz - Członek Zarządu

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz rezygnacją kol. Aleksandra Salamona z funkcji prezesa, w dniu 6 kwietniu 2011 r komisja skrutacyjna 21 Zjazdu Oddziału, przeprowadziła głosowanie, w którego wyniku funkcję prezesa Zarządu objął kol. Mirosław Bielachowicz. Natomiast kol. A.Salamon został członkiem Zarządu. Zmiany zarejestrowane zostały w KRS.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Feliks Józefów - Prezes

Danuta Kurzela - V-ce Prezes

Tadeusz Bednarek - Sekretarz

Danuta Horodecka - Członek Komisji

Piotr Klancko - Członek Komisji

W czasie kadencji, w ostatnim kwartale roku 2011, kol. Danuta Kurzela zmieniła miejsce zamieszkania i zrzekła się funkcji wiceprezesa i członka Komisji. Ze względu na bliski termin zakończenia kadencji, Komisja pracowała dalej, w czteroosobowym składzie.

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Elżbieta Paluch- Tupaj - Prezes

Krzysztof Kiełbasa - V-prezes

Janusz Janczyński - Sekretarz

Józef Flasza - Członek Komisji

Ewa Malorny - Członek Komisji

W czasie kadencji do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna skarga

Praca Zarządu

Od roku 2002 Oddział nasz wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego- Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej- przez IX Wydział Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna pod numerem 0000091084.

W okresie czteroletniej kadencji odbyło się 40 posiedzeń Zarządu Oddziału PTTK, które poświęcone były następującym zadaniom:

 • realizacji uchwał i wniosków z 21Walnego Zjazdu Oddziału oraz Zarządu,

 • opracowanie rocznych planów pracy i programowania imprez,

 • oceny realizacji imprez oraz spraw związanych z ich organizacją ,

 • wdrażanie zmian prawnych, zaleceń i uchwał ZG PTTK oraz władz samorządowych,

 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, samorządami i jednostkami państwowymi,

 • pozyskanie grantów na działalność statutową Oddziału ,

 • szkoleniu”Zadania i obowiązki Zarządu Oddziału ,praktyczne uwagi o dokumentacji Oddziału,

 • rozpowszechnienie wśród członków Oddziału zasad ubezpieczenia NW w składce

 • innych spraw bieżących.

W latach 2009 – 2012 Zarząd Oddziału realizował powyższe zadania poprzez:

 • organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży naszego miasta i powiatu,

 • autokarowe imprezy wakacyjne po Dolnym Śląsku, Sudetach i Łużycach „Wędruj z nami” oraz wyjazdów rodzinnych z cyklu „Wycieczki z rodziną”

 • organizacja imprezy:Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych,

 • imprezy dolnośląskie: Rajd Niepełnosprawnych „Wyrównać szanse”, Dolnośląski Festiwal Turystyki, Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy /eliminacje rejonowe/,

 • konkursów krajoznawczych: „Poznajemy Ojcowiznę”, „Znam powiat legnicki jak swój dom”, przegląd kronik turystycznych , współorganizacja przeglądu aktywności „Wędrujemy”,

 • otwarte spotkania krajoznawcze dla mieszkańców Legnicy p.n. „Krajoznawcze środy z PTTK”

 • imprezy na orientację: Młodzieżowy zlot „Piaskowe Wzgórze”-, Legnickie zawody na orientację „Karolinka”, Wakacyjne warsztaty biegów na orientację /2009,2010/,

 • utrzymanie oraz odnawianie szlaków turystycznych na terenie naszego działania,

 • działanie promocyjne Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej,

 • przygotowania do legnickiego sejmiku krajoznawczego przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polski w Olsztynie /2010/,

 • współorganizacja i udział lektorów z Legnicy w sejmiku przedkongresowym, pod patronatem Rady Programowej Dolnośląskiego Porozumienia Oddziałów PTTK, we Wrocławiu,

 • udział w konkursach na zadania publiczne organizowane przez:Urząd Miasta Legnica,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji,Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Zarząd Główny PTTK, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Legnicy,

Stan organizacyjny Oddziału w latach 2009 – 2012

XXI Kadencja Oddziału

2009

2010

2011

2012

Liczba członków z opłaconą składką

147

166

162

162

w tym: nowych, z karencją

39

51

34

33

Liczba kół i klubów

9

10

6

6

 

Powyższe zestawienie liczbowe przedstawia dynamikę zmian stanu osobowego Oddziału w całej minionej kadencji. Pewne zadowolenie można wyrazić ze stabilizacji stanu liczbowego członków Oddziału przez okres trzech ostatnich lat. Znaczący udział w tym procesie mają nowi członkowie oraz powracający do Oddziału członkowie / karencja/.

Dlatego trudnym zadaniem, dla nowego Zarządu, będzie przemiana tego trendu na dynamikę przyrostu liczby nowych członków i stanu organizacyjnego Oddziału. Jedną z dróg do tego celu może być: pozyskanie nowych środowisk / instytucje, zakłady gospodarcze, na wsi / oraz reaktywowania kół i klubów w placówkach oświatowych.

W latach 2009 – 2012 do Oddziału przystąpiło czterech członków wspierających, którzy związani byli z obsługą ruchu turystycznego i tłumaczeń. Ich przynależność do PTTK trwała jednak tylko

przez rok lub dwa.

Jednak bez dynamicznej kampanii informacyjnej oraz wsparcia przez zespoły kierownicze w przedsiębiorstwach i instytucjach , sukces może być połowiczny.

Imprezy turystyczne i krajoznawcze w latach 2009 – 2012

 

L. p.

Nazwa imprezy, zadania

2009

2010

2011

2012

Razem

1

Rajd na „Powitanie Wiosny”

225

240

300

330

1095

2

Zlot krajoznawczy „Legnickie Pole”

180

290

300

230

1000

3

Rajd „Szlakiem Wygasłych Wulkanów”

180

160

210

180

730

4

Rajd „Szlakiem Polskiej Miedzi”

120

115

50

80

365

5

Rajd „C hełmy”

310

340

280

250

1180

6

Złaz „S o l a n u m t u b e r o s u m”

330

290

220

215

1055

7

Rajd studencki „Sudety”

54

48

55

48

205

8

Młodzieżowy Zlot „Piaskowe Wzgórze”

45

-

-

-

45

9

Mikro-rajd „Przebiśnieg”

760

1150

550

730

3190

10

Mikro-rajd „Paproć”

250

270

260

430

1210

11

Mikro-rajd „Jarzębina”

1010

880

520

700

3110

12

Rajd Niepełnosprawnych”W y r ó w n a ć

s z a n s e”

250

130

200

150

730

13

Rajd Mikołajkowy

148

110

85

86

429

14

O M T T-K PTTK – eliminacje rejonowe

74

58

85

-

217

15

Znam powiat legnicki jak swój dom”

98

108

98

105

409

16

Legnickie Zawody na Orientację „Karolinka”

150

116

140

-

406

17

Konkurs Krasomówczy, eliminacje rejonowe

12

9

10

7

38

18

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

SP i Gimnazjalnych

52

51

52

57

212

19

Poznajemy Ojcowiznę”, konkurs prac

24

19

16

55

114

20

Spotkania krajoznawcze z PTTK

-

-

6

10

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższa tabela przedstawia wykaz organizowanych przez nasz Oddział imprez turystycznych i krajoznawczych. Największą liczbę uczestników gromadzą tzw „Mikro Rajdy”,w których uczestniczą całe zespoły klasowe z nauczania początkowego. Spośród rajdów dla dzieci starszych /4-6/ i młodzieży /G,Lic./ największą frekwencję mamy na /pierwszym po wakacjach/ rajdzie „CHEŁMY”, na którym poznajemy krajobrazy,zabytki i przyrodę Parku Krajobrazowego „C h e ł m y”. W liczbie uczestników rajdu uwzględnia się również opiekunów drużyn.

Meandrująca ilość uczestników rajdów, wzrasta, gdy trasy imprezy nie wymagają dojazdu autokarem. Preferowany jest dojazd publicznymi środkami transportu a nawet trasy rowerowe. .Koszt dojazdu wynajętym autokarem, na start i powrót do Legnicy, stanowi przeważającą część kosztów organizacyjnych imprezy.

Natomiast w imprezach krajoznawczych /MTTK,Krasomówczy,Znam powiat legnicki...,/ podano jedynie zawodników /uczniowie/. Opiekunowie zespołów uwzględnieni są przy wypisywaniu dyplomów. Podobnie w konkursie”Poznajemy Ojcowiznę” podano liczbę prac , a nie autorów ,gdyż dopuszczalne są również opracowania zespołowe. Ponadto w roku 2012 połączono liczbę zgłoszonych i ocenionych prac na etapie oddziałowym oraz dolnośląskim. Najlepsze opracowania, w każdej kategorii konkursowej, przekazano centralnej komisji oceniającej w Warszawie. Praca ucznia SP-19 w Legnicy, o Ludwiku G a d z i c k i m, zajęła drugie miejsce w swojej kategorii.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych organizujemy nieprzerwanie od 1985 roku. W czasie obecnej kadencji Zarządu, zorganizowane zostały:

XXV – 2009; XXVI – 2010; XXVII – 2011; XXVIII -2012. W 2006 roku , zorganizowany został nowy konkurs krajoznawczy, pod nazwą: „Znam powiat legnicki jak swój dom”. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów od klasy czwartej do maturalnej co uwidocznione jest w powyższej tabeli.

Co roku przeprowadzamy eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego Turnieju T u r y s t y c z n o – Krajoznawczego, w którym uczestniczą szkoły z rejonu Legnicy i Jawora. W 2012 roku, ze względów regulaminowych /finał organizował Oddział PTTK w Lwówku Śląskim/, nie można było organizować takiego sprawdzianu na szczeblach : rejonowym oraz dolnośląskim.

W 2008 roku zapoczątkowaliśmy imprezę pod nazwą Legnickie Zawody na Orientację „Karolinka”, która zdobyła również rangę imprezy ogólnopolskiej. Jednak wyjazd instruktora INO z Legnicy przerwał dalszą organizację tej imprezy. Wśród kadry oddziałowej nie znaleziono Jego następców .Z tego powodu, w roku 2011, „Karolinka” zorganizowana została po raz ostatni. . Kontynuacja tej imprezy wymaga pewnych zmian w regulaminie organizacyjnym oraz połączenie sił z kadrą Oddziału przy Hucie Miedzi „Legnica”

Najmłodszą imprezą , jest stały cykl spotkań o współczesnych i historycznych przykładach zagadnień krajoznawczych Legnicy i powiatu. Pierwsze spotkania odbywały się / w ostatni czwartek miesiąca-bez wakacji/ w restauracji „Ratuszowa”.W październiku 2011 r ,nową siedzibą imprezy stała się restauracja „Rynek 10”. Na prośbę uczestników, zmieniono ich termin i odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca..

Na inauguracyjnym spotkaniu,w kwietniu 2011 r, kol. E. Wiśniewski przybliżył uczestniczącym w nim mieszkańcom Legnicy, historię legnickich działań na niwie turystycznej i krajoznawczej w latach 1870 – 1945. Dzisiejszy przebieg szlaków turystycznych w wielu miejscach i odcinkach pokrywa się z trasami wycieczek odbywanych przez legniczan na przełomie XIX i XX wieku.

Kolejnymi zagadnieniami prezentowanymi na spotkaniach były prezentacje: wspomnień z wycieczek krajowych i zagranicznych/rowerem,pieszo,autokarem/, legnickiej społeczności łemkowskiej, niemieckiej, żydowskiej i romskiej, indywidualnych pasji /hobby/ludzi w różnym wieku. Poznaliśmy także przybyszów z egzotycznych krajów oraz zagadnienia ekologii i przyrody. Pod patronatem RPK PTTK w Legnicy, programem spotkań , pozyskiwaniem prelegentów oraz obsługą organizacyjną zajmuje się kol. M.Bielachowicz. Nasi goście swoje tematy prezentują bez wynagrodzenia a słuchacze nie opłacają wstępu na spotkanie.

 

 

 

Uczestnicy wyjazdów: „Wycieczki z rodziną” oraz „Wędruj z nami”

 

 

2009

2010

2011

2012

Wycieczki z rodziną” ilość

7

10

9

13

uczestnicy

315

460

405

624

Wędruj z nami” ilość

11

13

10

11

uczestnicy

419

515

535

485

 

Uczestnicy tych wypraw poznawczych, zdobywają ponadto odznaki krajoznawcze oraz turystyki kwalifikowanej. Dla wielu rodzin jest to okazja wspólnego wyjazdu , aktywnego odpoczynku oraz poznawania wielu ciekawych miejscowości i krajobrazów przyrodniczych .Cieszy nas, że wśród uczestników są też rodziny wielopokoleniowe.

Odznaki turystyczne i krajoznawcze zdobyte w latach 2009-2012

 

 

2009

2010

2011

2012

GOT

105

154

94

80

OTP

87

62

48

30

TZM

13

25

29

18

T D/Śl.

4

3

19

3

Siedmiomilowe Buty

48

82

70

100

Odznaki Miki , Donald

-

-

-

54

KOT

5

1

-

-

Turysta Przyrodnik

137

63

82

24

Regionalna OK

1

25

7

25

Odznaka obiektów UNESCO

-

-

-

1

 

 

 

 

 

Udział dzieci i młodzieży w imprezach turystycznych, konkursach krajoznawczych oraz zdobywanie odznak turystycznych, punktowane jest w współzawodnictwie działań turystycznych szkół „Wędrujemy”, którego nasz Oddział jest wpółorganizatorem. Placówki oświatowe, z terenu naszego działania, zajmują wysokie lokaty w tym współzawodnictwie. W roku 2012 przeprowadzono ostatnią / 21 / edycję „Wędrujemy” w tej formule. Zaistniała konieczność przystosowania jego zasad do nowych przepisów oświatowych.

I tak do najaktywniejszych turystycznie szkół należy zaliczyć:Gminny Zespół Szkół w Miłkowicach ; legnickie placówki szkolne : SP nr 19; Gimnazjum nr 5; SP nr 9; , SP nr 16 /do 2009/; SP nr 7; V LO ; Zespół Szkół Integracyjnych ; I LO ; SP nr 4 ; SP nr 10 ; SP nr 6 ; Gimnazjum Św. Franciszka ; Gimnazjum nr 10,Gimnazjum TWP; OSz.W nr 14; oraz ZS w Legnickim Polu.

W organizacji zakończenia rajdów i konkursów pomagały nam: UG/GOK w Paszowicach; SP w Niedźwiedzicach; SP w Rokitnicy- UG Złotoryja; SP w Dąbiu; UG/GOK w Malczycach; PWSZ w Legnicy; UG/ZS w Legnickim Polu; SP w Wądrożu; SP w Krotoszycach; Parafia w Słupie;SP w Męcince; O PTTK Jawor; Sołtys Głuchowic; UG/ZS w Miłkowicach. To nasi dobrodzieje, którzy przyjmowali nasze imprezy wielokrotnie. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za tak owocną współpracę. Dziękujemy!

 

 

 

W roku 2012 kadra programowa naszego Oddziału posiadała uprawnienia:

 

Przewodnicy: czterdzieści dwie osoby posiadają te uprawnienia, z czego 38 -państwowe

oraz 4- PTTK.

Licencje na specjalności przewodnickie :

 • przewodnik terenowy Dolny Śląsk - 30

 • przewodnik sudecki - 26

 • pilot wycieczek krajowych - 32

 • przewodnik małopolski - 1

 • przewodnik miejski - 3

 • przewodnik miejski / Praha/ - 6

 • instruktor przewodnictwa - 12

 • j. niemiecki - 1 oraz PTTK - 3

 • j. angielski - 1

 • j. rosyjski - tylko PTTK - 3

 • j. czeski - tylko PTTK - 6

 •  

  Turystyka kwalifikowana i krajoznawstwo:

 • przodownicy turystyki górskiej – 14 osób

 • przodownicy turystyki pieszej – 18 osób

 • przodownicy turystyki kolarskiej – 4 osoby

 • instruktorzy krajoznawstwa – 10 osób

 • instruktorzy ochrony przyrody – 10 osób

 • znakarze szlaków – 5 osób

 

W okresie sprawozdawczym nie zorganizowaliśmy żadnego kursu kadry programowej, natomiast członkowie naszego Oddziału uzyskiwali uprawnienia na kursach organizowanych przez Zarząd Główny PTTK (znakarze szlaków, instruktorzy krajoznawstwa i przewodnictwa, przodownicy turystyki kolarskiej).

 

W każdym roku, Zarząd Główny zaleca propagowanie imprez turystycznych i krajoznawczych ,z dziedzin i form aktywności turystycznej. W minionej kadencji były to:

 • 2009 - Rok Dzieci i Młodzieży

 • 2010 - Rok Turystyki Wodnej

 • 2011 - Rok Turystyki Rodzinnej

 • 2012 - Rok Turystyki Rowerowej

  Motywy powyższe w każdym roku przewijały się w programach rajdów, konkursów krajoznawczych .Ponadto w działaniach lektorskich i przewodnickich prowadzonych z okazji spotkań i wycieczek w szkołach oraz kołach PTTK prezentowano rolę i potrzebę realizowania się poprzez różne formy aktywności. Ukazywano jak ważne to są działania wśród dzieci i młodzieży.

Pozostałe działania organizacyjne i metodyczne.

 

W minionej kadencji ożywiły się kontakty z samorządami terenowymi oraz organizacjami pozarządowymi. W roku 2011 podpisaliśmy porozumienie o współpracy między tymi organizacjami. Utworzono w ten sposób wspólną platformę pn. „POMOST” w ramach której prowadzone są szkolenia , spotkania konsultacyjne i integracyjne.

Oprócz pomocy finansowej, ważna jest również pomoc merytoryczna i materialna, którą otrzymywaliśmy od wielu instytucji , związków i stowarzyszeń. Nie sposób wymienić wszystkich, lecz te „najmłodsze” w historii współpracy należy wymienić. A są to m in.: Stowarzyszenie „Pod wulkanem”; Sołectwo Nowa Wieś Wielka; Sołectwo Pogwizdów; Sołectwo Głuchowice; Sołectwo Jaśkowice; Muzeum Miedzi w Legnicy ;Parafia św. Jana w Legnicy;Schronisko Młodzieżowe;Młodzieżowe Centrum Kultury;Centrum Kształcenia Ustawicznego;Zarząd Regionu NSZZ Solidarność;Zarząd Regionu NSZZ Solidarność;Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” ZM; PWSZ w Legnicy;Park Krajobrazowy „Chełmy”w M y ś l i b o rz u. Do tej grupy zaliczyć można również wiele osób fizycznych ,które wspierają nas radą i pomocą sponsorując nagrody dla uczestników konkursu krasomówczego. Nie da się jednak wszystkich wyliczyć.

 

Działania kół i klubów

 

Koło Przewodników Terenowych i Sudeckich przy Oddziale PTTK w Legnicy

w latach 2009 - 2012

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Koła w dniu 3 lutego 2009 roku wybrano nowy Zarząd w składzie:prezes Mariola Welter, wiceprezes Danuta Kukiz, sekretarz Ewa Malorny, skarbnik Leopold Najdek, ds. szkoleń Mirosław Bielachowicz, kronikarz Helena Rafałko. Nasze Koło, jest jednym z większych,które należą do Dolnośląskiej Federacji Przewodników Turystycznych.

Do naszego Koła należy 41 przewodników, którzy posiadają uprawnienia państwowe, w tym 4

osoby tylko uprawnienia przewodnickie nadane przez PTTK. W liczbie członków Koła znajdują się

również osoby, które zawiesiły swoją działalność przewodnicką, za wyjątkiem rajdów oddziałowych. przewodników górskich 28, terenowych 13, miejskich 2(po Wrocławiu), natomiast górskich i terenowych 18.

Przewodnicy biorą udział w imprezach szkoleniowych nie tylko własnych. Lecz także organizowanych przez koła ościenne i Federację. W 2007 roku uczestniczyliśmy w dolnośląskim cyklu szkoleń „Śladami Piastów Śląskich” oprowadzając kolegów z całego regionu po naszych piastowskich zabytkach za co 4 osoby z naszego Koła otrzymały wyróżnienie i podziękowanie Federacji (D. Kukiz, H. Rafałko, M Welter, M. Bielachowicz).

Cykliczna impreza którą, jest „Przewodnickie Topienie Marzanny”, w 2012 roku odbyła się już dwudziesty siódmy raz. Społeczne zaangażowanie przewodników na rzecz rozwoju turystyki i działań PTTK zostało zaznaczone przyznaniem odznak „Zasłużony Przewodnik PTTK” oraz listem

gratulacyjnym wystawionym najstarszym przewodnikom przez bpa Stefana Cichego.

Koszty imprez pokrywane są z własnych funduszy, tworzonych ze składek przewodnickich. Przewodnicy Koła Legnickiego obsługują także rajdy i inne imprezy organizowane przez Oddział PTTK biorąc czynny udział w życiu PTTK

 

Przewodnicząca

Mariola Welter

 

 

KOMISJA TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Komisja ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Oddziału PTTK w swych założeniach uwzględniała niepodważalne przekonanie, że turystyka i krajoznawstwo najskuteczniej oddziaływują na integrację i rewalidację niepełnosprawnych. Ta forma działalności pozwala na zdobywanie doświadczeń i umiejętności w zakresie samorealizacji, poprawy zdrowia, poszerzania wiedzy ogólnej, rozwoju zdolności poznawczych, doznań estetycznych, a także umożliwia rozwiązywanie problemów społeczno -opiekuńczych.

W okresie sprawozdawczym nasza działalność skupiała się przede wszystkim na udziale niepełnosprawnych w rajdach, wycieczkach i konkursach organizowanych przez Zarząd Oddziału. Najczęściej uczestniczyły w nich osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wszystkie imprezy były dostępne tez dla innych nie[niepełnosprawności, których uczestnictwo było sporadyczne.

Sztandarową imprezą da niepełnosprawnych jest rajd „Wyrównać szanse” organizowany corocznie w pierwszej dekadzie czerwca w Myśliborzu , Kłonicach lub Legnicy. Uczestniczą w nim specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze z województwa dolnośląskiego. Przybywają podopieczni tych Ośrodków o różnej kategorii upośledzeń.

Przewodniczący Komisji

Maria Staniów

 

 

KOMISJA KRAJOZNAWCZA I OCHRONY PRZYRODY


 

W latach 2009 - 2012 w skład Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oddziału legnickiego PTTK wchodzili: Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa,.Instruktorzy Krajoznawstwa Polski, Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu /9/ oraz trzech Instruktorów Ochrony Przyrody. Weryfikacja odznak krajoznawczych oraz turysta przyrodnik prowadzona była systematycznie i w minionej kadencji zweryfikowano: 85 odznak TZM, 306 – Turysta Przyrodnik oraz 58 Regionalnych Odznak Krajoznawczych.

Gromadzeniem materiałów i dokumentów związanych z historią 60 -lecia działania Oddziału w Legnicy zajął się kol. Edward Wiśniewski. Ponadto, Zarząd Oddziału wystosował apel do społeczności turystycznej regionu, o przekazywanie zdjęć cyfrowych dokumentów i pamiątek, posiadanych przez rodziny , turystów oraz działaczy o legnickiego oddziału. Dokumenty te powinny zasilić zbiory Regionalnej Pracowni Krajoznawczej i stać źródłem jego historii.


 


 

REGIONALNA PRACOWNIA KRAJOZNAWCZA

 

Działalność Oddziału czynnie wspomaga Regionalna Pracownia Krajoznawcza, prowadzona społecznie rzez osoby zaangażowane w uchu turystyczno-krajoznawczym. Głównym zadaniem pracowni jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prasy, folderów i innych materiałów krajoznawczych o kraju i regionie, opracowywanie programów i scenariuszy imprez krajoznawczych i turystycznych, wystaw okolicznościowych, promowanie działalności Oddziału.

W przeznaczonym dla pracowni pomieszczeniu odbywają się spotkania krajoznawcze. Tu powstają plany ruchu turystycznego, jak rajdy, wycieczki, konkursy.

Pracownia planuje i dokumentuje imprezy, weryfikuje odznaki turystyczne, z usług pracowni korzystają tez studenci, zdobywając potrzebna do zaliczeń wiedzę. Ambitnym celem pracowni jest tez przybliżanie wielkich, historycznych postaci krajoznawstwa jak Wincenty Pol, Mieczysław Orłowicz, czy Aleksander Kamiński. Tu tez spotyka się młodzież na „Turystycznych Czwartkach”.

Pracownia skromnie, ale sympatycznie urządzona, czynna jest we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 15:00.

O działalności bieżącej Zarządu Oddziału PTTK informacje zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w witrynie Zarządu.

 

Maria Staniów

 

 

Komisja turystyki pieszej i górskiej

 

 

Telefon (076) 85 65 163 www.infolegnica.pl