PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(16-12-2009)
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę"


Poniżej regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Prace prosimy składać w Oddziale PTTK  w Legnicy do dnia 22 stycznia 2010.

 


Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

"Poznajemy Ojcowiznę"


 


 

Założenia ogólne.

1. Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i Redakcja miesięcznika turystyczno - krajoznawczego "Poznaj swój kraj" są organizatorami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury.

2. Celem konkursu jest popularyzowanie:

a) poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego,

b) pogłębiania wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju poznawanych (indywidualnie lub zespołowo) podczas wędrówek,

c) rozwijania wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,

d) dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych, video i innych sposobów.


3. Tematyka konkursu:

a) Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska,

b) Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje,

c) Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe,

d) Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju,

e) Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo - turystyczne,

f) Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT - PTTK w mojej szkole,

g) Moja Ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie,

h) Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju,


4. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej w następujących typach szkół: szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe) i jest formą rywalizacji szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych, obozów wędrownych oraz indywidualnych młodych krajoznawców.

5. Rywalizacja przebiega w następujących etapach, których zakończenie następuje w terminach:
etap szkolny - do 1 grudnia
etap powiatowy - do 1 stycznia
etap wojewódzki - do 1 marca
etap centralny - do 1 maja.


6. Organizatorami konkursu są ogniwa PTTK korzystające na poszczególnych etapach jego realizacji z pomocy władz oświatowych, samorządowych i administracyjnych odpowiednich szczebli.

7. Finały konkursu na poszczególnych etapach powinny w swoich programach uwzględniać prezentację prac, wystawy, dyskusje nad metodami sporządzania dokumentacji krajoznawczej oraz takie formy podsumowania konkursu, które dawać będą satysfakcję autorom za ich trud włożony w przygotowanie prac.


Zasady uczestnictwa w konkursie.


1. Podstawową zasadą jest samodzielne prowadzenie rzetelnej dokumentacji krajoznawczo - turystycznej.

2. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej, autorskiej oceny obserwowanych zjawisk, zebranego materiału - unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (przesadne wykorzystywanie cytatów z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji).

3. Przygotowując pracę na konkurs autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.

4. Na stronie tytułowej opracowania konieczna jest notatka zawierająca:

a) imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania autora lub autorów,

b) nazwę, adres i telefon szkoły, przynależność do SKKT - PTTK,

c) imię, nazwisko, adres i telefon opiekuna pracy,

d) datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.


Etap szkolny, oddziałowy i wojewódzki


1. W każdym z etapów organizatorzy powołują komisje oceniające prace. W składzie tych komisji powinny znaleźć się osoby kompetentne do oceny wartości prac pod względem:

a) zawartości merytorycznej opracowania (np. wiedzy krajoznawczej, historycznej, geograficznej, etnograficznej)

b) oceny poziomu literackiego i wyrazu artystycznego pracy (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska)

2. Należy dążyć do nagradzania i wyróżniania jak największej grupy autorów prac na każdym z etapów konkursu. O liczbie prac zgłaszanych do etapu oddziałowego i wojewódzkiego decydują odpowiednio bezpośredni ich organizatorzy

3. Organizatorzy konkursu na poszczególnych jego etapach mogą działać w oparciu o lokalne regulaminy lub ustalenia dotyczące konkursu pod warunkiem ich zgodności z niniejszym regulaminem.

4. Komisje wojewódzkie zgłaszają na etap centralny 6 najlepszych prac:

a) trzy w grupie prac indywidualnych (po 1 z każdego typu szkoły)

b) trzy w grupie prac zespołowych (po 1 z każdego typu szkoły).


Etap ogólnopolski.


1. Podstawą zgłoszenia prac na etap ogólnopolski jest protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej zawierający:

a) skład komisji konkursowej z podaniem funkcji (kwalifikacji) tworzących ją osób,

b) wykaz prac nagrodzonych na szczeblu wojewódzkim oraz wykaz prac zgłaszanych na etap ogólnopolski,

c) krótką notatkę oceniającą poziom prac na etapie wojewódzkim i wnioski dotyczące organizacji konkursu,

d) podstawowe dane statystyczne o konkursie na terenie województwa (liczbę: powstałych opracowań, autorów prac oraz szkół, które wzięły udział w konkursie - w rozbiciu na poszczególne ich typy).

2. Protokół, o którym mowa powyżej, wraz z pracami powinien być dostarczony do Zarządu Głównego PTTK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca (w przypadku przesyłania pocztą w/w data jest ostateczną datą nadania przesyłki, na której należy napisać "Poznajemy Ojcowiznę").

3. Ocena prac jest dokonywana przez Sąd Konkursowy powoływany przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Dokonuje on oceny i wyróżnia po cztery prace z każdego typu szkoły, w kategorii indywidualnej i zespołowej.

4. Zależnie od poziomu i zawartości merytorycznej prac przewiduje się nagrody specjalne ufundowane przez organizacje, instytucje, stowarzyszenia, redakcje i innych sponsorów konkursu.

5. Przewidywane są również nagrody specjalne "dla wytrwałych" - tych autorów, którzy uczestniczą w konkursie przez minimum 4 jego edycje, a poziom ich prac jest pozytywnie zaopiniowany przez komisję konkursową etapu wojewódzkiego. Po jednej takiej pracy wojewódzka komisja konkursowa może zgłosić na etap centralny (niezależnie od 6 prac o których mowa w rozdziale III pkt. 4).

6. Przewiduje się specjalne wyróżnienia dla szkół szczególnie zasłużonych w prowadzeniu konkursu.

7. Etap ogólnopolski konkursu kończy Zlot Laureatów organizowany co roku na terenie innego województwa.

Postanowienia końcowe.

 

1. Prace zgłoszone na konkurs mogą być publikowane na zasadach autorskich.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w nim zmian przysługuje Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w porozumieniu z Redakcją "Poznaj swój kraj".


Rada Programowa
ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK

Redakcja "Poznaj Swój Kraj"